Úhrada členských příspěvků v roce 2022

Úhrada členských příspěvků v roce 2022
(vnitřní informace pro členské organizace krajské organizace RSČR a případně nové zájemce o členství v krajské organizaci) 

Na základě rozhodnutí Kolegia RSČR s nutností a potřebou upřesnit počty, evidenci a reálný stav celé organizace RSČR se s platností od 1. ledna 2022 mění výše členských příspěvků organizací Krajské rady seniorů MSK na 1,- Kč  za rok na člena organizace. (Např. organizace o počtu 56 členů zaplatí za rok 56,-Kč nebo organizace o 175 členech zaplatí 175,- Kč za rok na členských příspěvcích).

Současně při platbě členských příspěvků zašle organizace na krajskou radu seznam svých členů, ve kterém uvede pořadové číslo, jméno a příjmení člena      a odpovědného člena (předsedu) s údaji o spojení (telefonní číslo, e-mailovou      adresu). Předseda klubu, organizace po domluvě s předsedou KRS MSK  podepíše prohlášení o GDPR, které umožní předávání interních informací, zpráv a výměnu zkušeností, názorů a nabídek akcí mezi organizací, klubem, KRS MSK a RSČR.

Pokud organizace platí v rámci RSČR  členské příspěvky jiné organizaci nemusí platit příspěvky KRS MSK. 

individuální členové nadále hradí členský příspěvek ve výši  ....... 100,- Kč/rok

 

Členské příspěvky uhraďte na provozní bankovní účet 2300911972/2010

variabilní symbol platby:     1112022

konstantní symbol platby:    558

specifický symbol platby:    devítimístné číslo mobilního telefonu odpovědné osoby

 

Informaci o platbě zašlete e-mailem na adresu   krajska.rada@ms-seniors.cz, ve které uveďte přesný název organizace, adresu sídla organizace, termín úhrady

členského příspěvku. Rovněž seznamy a požadované údaje zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Úhradou členského příspěvku plátce dobrovolně stvrzuje (přijímá) členství v krajské organizaci RSČR.

(případné dotazy zasílejte na adresu:  krajska.rada@ms-seniors.cz) 

Ing. Pavel Gluc
předseda KRS MSK