Úhrada členských příspěvků v roce 2023

Úhrada členských příspěvků v roce 2023

(vnitřní informace pro členské organizace krajské organizace RSČR a případně

nové zájemce o členství v krajské organizaci) 

Na základě rozhodnutí Kolegia RSČR se výše členských příspěvků nemění a od 1. ledna 2023 zůstává na 1,- Kč za rok na člena organizace. (Např. organizace o počtu 46 členů zaplatí za rok 46,-Kč nebo organizace o 120 členech zaplatí 120,- Kč za rok na členských příspěvcích).

Současně při platbě členských příspěvků zašle nová organizace na krajskou radu seznam svých členů, ve kterém uvede pořadové číslo, jméno a příjmení člena a odpovědného člena (předsedu) s údaji o spojení (telefonní číslo, e-mailovou adresu). Předseda klubu, organizace po domluvě s předsedou KRS MSK podepíše prohlášení o GDPR, které umožní předávání interních informací, zpráv a výměnu zkušeností, názorů a nabídek akcí mezi organizací, klubem, KRS MSK a RSČR. Organizace a kluby, které jsou již členy krajské organizace, zaplatí členské příspěvky za aktuální počty svých členů a pokud došlo oproti roku 2022 ke změnám v počtu, napíší, které pořadové číslo loňského seznamu škrtnout (bez udání důvodů), případně, které a kolik dopsat s požadovanými údaji (pořadové číslo, jméno, příjmení). 

Pokud organizace platí v rámci RSČR členské příspěvky jiné organizaci nemusí platit příspěvky KRS MSK.


Individuální členové nadále hradí členský příspěvek ve výši ....... 100,- Kč/rok 

 

Členské příspěvky uhraďte na provozní bankovní účet 2300911972/2010 do 31.3.2023

variabilní symbol platby:     310323

konstantní symbol platby:    558

specifický symbol platby:    devítimístné číslo mobilního telefonu odpovědné osoby

 

Informaci o platbě zašlete e-mailem na adresu   krajska.rada@ms-seniors.cz, ve které uveďte přesný název organizace, adresu sídla organizace, termín úhrady

členského příspěvku. Rovněž seznamy a požadované údaje zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Úhradou členského příspěvku plátce dobrovolně stvrzuje (přijímá) členství v krajské organizaci RSČR.

(případné dotazy zasílejte na adresu:  krajska.rada@ms-seniors.cz)

 

Ing. Pavel Gluc

předseda KRS MSK