Úhrada členských příspěvků v roce 2024

(vnitřní informace pro členské organizace krajské organizace RSČR a případně nové zájemce o členství v krajské organizaci) 

Na základě rozhodnutí Kolegia RSČR se výše členských příspěvků nemění a od 1. ledna 2024 zůstává na 1,- Kč za rok na člena organizace. (Např. organizace o počtu 46 členů zaplatí za rok 46,-Kč nebo organizace o 120 členech zaplatí 120,- Kč za rok na členských příspěvcích).

Současně při platbě členských příspěvků zašle nová organizace na krajskou radu seznam svých členů, ve kterém uvede pořadové číslo, jméno a příjmení člena a odpovědného člena (předsedu) s údaji o spojení (telefonní číslo, e-mailovou adresu). Předseda klubu, organizace po domluvě s předsedou KRS MSK podepíše prohlášení o GDPR, které umožní předávání interních informací, zpráv a výměnu zkušeností, názorů a nabídek akcí mezi organizací, klubem, KRS MSK a RSČR. Organizace a kluby, které jsou již členy krajské organizace, zaplatí členské příspěvky za aktuální počty svých členů a pokud došlo oproti roku 2023 ke změnám v počtu, napíší, které pořadové číslo loňského seznamu škrtnout (bez udání důvodů), případně, které a kolik dopsat s požadovanými údaji (pořadové číslo, jméno, příjmení).

Pokud organizace platí v rámci RSČR členské příspěvky jiné organizaci nemusí platit příspěvky KRS MSK.
individuální členové nadále hradí členský příspěvek ve výši ....... 100,- Kč/rok 

 

Členské příspěvky uhraďte na provozní bankovní účet 2300911972/2010
do 31.3.2024

variabilní symbol platby:     310323
konstantní symbol platby:   558
specifický symbol platby:    devítimístné číslo mobilního telefonu odpovědné osoby 


Informaci o platbě zašlete e-mailem na adresu krajska.rada@ms-seniors.cz, ve které uveďte přesný název organizace, adresu sídla organizace, termín úhrady členského příspěvku. Rovněž seznamy a požadované údaje zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Úhradou členského příspěvku plátce dobrovolně stvrzuje (přijímá) členství v krajské organizaci RSČR. 

(případné dotazy zasílejte na adresu: krajska.rada@ms-seniors.cz)

Ing. Pavel Gluc
předseda KRS MSK

Úhrada členských příspěvků v roce 2024 (pdf)